Νέες Ειδικότητες φθινιπωρινού εξαμήνου 2012Β

Από την Γενική Γραμματεία Δια Βιου Μάθησης, ανακοινώθηκαν οι προσφερόμενες ειδικότητες για το νέο φθινοπωρινό εξάμηνο 2012Β:
ΕΛ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΕΛ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΛ - ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΚΦΡΑΣΗΣ
ΕΛ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΕΛ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΕΛ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΛ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Γνώση της Αγγλικής γλώσσας στις Ειδικότητες "Υπεύθυνος Υποδοχής και Φιλοξενίας" και "Ειδικός Αεροπορικών Υπηρεσιών"
Σχετικά με τη γνώση της αγγλικής γλώσσας, ως προϋπόθεση για εγγραφή στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) σε ειδικότητες που σχετίζονται με τον Τουρισμό ή τη Ναυτιλία, ήτοι «Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου», «Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης», «Ειδικός Αεροπορικών Εταιρειών», «Υπάλληλος Αεροδρομίου», «Επιμελητής Πτήσεων», «Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας», «Υπεύθυνος Υποδοχής και Φιλοξενίας», «Τουριστικός Συνοδός», ορίζονται τα παρακάτω αποδεικτικά τα οποία προσκομίζονται κατά την υποβολή αίτησης επιλογής’ του υποψήφιου καταρτιζόμενου στο Ι.Ε.Κ.:
α) Για την εγγραφή των καταρτιζομένων στις ανωτέρω ειδικότητες προαπαιτείται αποδεδειγμένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο First Certificate. Τούτο αποδεικνύεται από την κατοχή και προσκόμιση του ομώνυμου διπλώματος ή του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του Υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή αντίστοιχων αποδεικτικών καλής γνώσης της γλώσσας, όπως αυτά προσδιορίζονται από το Α.Σ.Ε.Π. (πχ. TOEIC, ΙELTS).
β) Για όσους εκ των υποψηφίων καταρτιζομένων για τις ανωτέρω ειδικότητες δεν διαθέτουν τα αναφερόμενα στο 1.α πιστοποιητικά:
αα) Λαμβάνεται υπόψη ο τελικός βαθμός στο μάθημα Αγγλικών της τελευταίας τάξης του Λυκείου ή Σχολής που πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15). Για τους αποφοίτους Γενικού Λυκείου ο βαθμός αναγράφεται στο Απολυτήριο. Για τους πτυχιούχους ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και Β’ κύκλου ΤΕΕ ο βαθμός αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του Διευθυντή του ΕΠΑΛ ή του ΕΠΑΣ.
ββ) Οφείλουν υποχρεωτικά να προσκομίσουν στο Ι.Ε.Κ. φοίτησής τους, πριν την έκδοση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.), ένα από τα αποδεικτικά καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, όπως προσδιορίζονται στην ανωτέρω περίπτωση α. Χωρίς την προσκόμιση του παραπάνω αποδεικτικού δεν εκδίδεται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).

Οι αιτήσεις κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους στο ΙΕΚ Ρόδου από 3/9/2012 εως 10/9/2012 και ώρες 09:00 - 17:00, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει ανακοινώσει η ΓΓΔΒΜ.Αρχική        |        Ειδικότητες      |       Έντυπα         |        Νέα-Ανακοινώσεις


Back to content | Back to main menu