ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

teacher1. Για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ΙΕΚ είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού με ωριαία αντιμισθία. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος καταχώρησης/μοριοδότησης αιτήσεων υποψηφίων εκπαιδευτών Δ.ΙΕΚ που διευκολύνει το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ.

2. Στην συνέχεια με ευθύνη του οικείου Διευθυντή και σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που ανακοινώνεται από το ΙΕΚ, πραγματοποιείται ο έλεγχος της γνησιότητας των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και η ταυτοποίηση τους.
3. Ο Διευθυντής του ΙΕΚ, μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας προβαίνει στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και στη συνέχεια καταρτίζει πίνακες υποψηφίων κατά ειδικότητα, στους οποίους περιλαμβάνονται μόνο οι υποψήφιοι που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και έχουν υποβάλει την αίτηση τους

εμπρόθεσμα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος.


4. Eν συνεχεία τα δικαιολογητικά και η αντίστοιχη σύμβαση έργου αποστέλλονται στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

5. Οι πίνακες αυτοί ισχύουν για το εξάμηνο κατάρτισης για το οποίο έχουν συνταχθεί και βάσει αυτών καθώς και των εκπαιδευτικών αναγκών του οικείου ΙΕΚ, γίνεται η πρόσληψη του ωρομισθίου προσωπικού με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο και τον νόμιμο εκπρόσωπο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ  της ειδικής σύμβασης στην οποία καθορίζονται οι όροι, οι προυποθέσεις και κάθε άλλη λεπτομέρεια απασχόλησης του προσλαμβανομένου.

6. Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος των πινάκων προκύψει η ανάγκη πρόσληψης ωρομίσθιου προσωπικού ειδικότητας που δεν περιλαμβάνεται στους πίνακες η ειδικότητα της οποίας οι υποψήφιοι έχουν ήδη προσληφθεί ή έχουν ανακαλέσει την αίτηση τους, ο Διευθυντής του οικείου ΙΕΚ προβαίνει στην απ΄ευθείας ανάθεση ωριαίας διδασκαλίας, κατόπιν εγκρίσεως από την (ΓΓΔΒΜ) με την υπογραφή της σύμβασης της προηγούμενης παραγράφου, σε υποψηφίους που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.


 

Αρχική        |        Ειδικότητες      |       Έντυπα         |        Νέα-Ανακοινώσεις


Back to content | Back to main menu