ΦΟΙΤΗΣΗ

abacusΗ φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα , θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά.

Επάρκεια Φοίτησης

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε κάθε μάθημα, στο οποίο ο καταρτιζόμενος σημείωσε αριθμό ωριαίων απουσιών μικρότερο ή ίσο του 10% του συνόλου των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Δ/νσης του Ι.Ε.Κ. το προαναφερθέν όριο μπορεί να αυξάνεται κατά 5% ανά μάθημα, αλλά σε καμία περίπτωση το σύνολο των απουσιών όλων των μαθημάτων στο εξάμηνο κατάρτισης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15% του συνόλου των προβλεπομένων ωρών

 κατάρτισης.

 

Σε κάθε άλλη περίπτωση η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής.

Ο καταρτιζόμενος δεν προσέρχεται στις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου κατάρτισης των μαθημάτων στα οποία η φοίτηση του χαρακτηρίστηκε ως ανεπαρκής.

 

Ο χαρακτηρισμός της φοίτησης των καταρτιζομένων γίνεται μετά τη

 λήξη των μαθημάτων του εξαμήνου

 Η Διοίκηση του Ι.Ε.Κ. ανακοινώνει τα αποτελέσματα του χαρακτηρισμού της φοίτησης στους καταρτιζόμενους την επομένη της λήξης των μαθημάτων του εξαμήνου.

Διακοπή Φοίτησης

Εάν κατά την διάρκεια του εξαμήνου, κάποιος καταρτιζόμενος συμπληρώσει αριθμό απουσιών μεγαλύτερο του 15% του συνόλου των προβλεπομένων ωρών του εξαμήνου, ανά μάθημα, η Διοίκηση του Ι.Ε.Κ. με πράξη του Διευθυντή διακόπτει πάραυτα τη φοίτησή του και ενημερώνει το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο του καταρτιζομένου.

Επαναπαρακολούθηση Μαθήματος

Τα μαθήματα που η φοίτηση τους χαρακτηρίζεται ανεπαρκής υποχρεούται να τα παρακολουθήσει εκ νέου, χωρίς δικαίωμα εγγραφής του στο επόμενο εξάμηνο.

Επανεπιλογή

Καταρτιζόμενος στο αρχικό εξάμηνο κατάρτισης του οποίου η φοίτηση σε όλα τα μαθήματα χαρακτηρίζεται ανεπαρκής υποχρεούται προκειμένου να επανεγγραφεί, να επαναεπιλεγεί.

 

Αρχική        |        Ειδικότητες      |       Έντυπα         |        Νέα-Ανακοινώσεις


Back to content | Back to main menu