ΕΠΙΔΟΣΗ

studyΚατά τη διάρκεια της κατάρτισης, η αξιολόγηση των καταρτιζομένων γίνεται, τόσο με τη διενέργεια εξετάσεων προόδου, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, όσο και με τη διενέργεια τελικών εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου.

 

Η επίδοση χαρακτηρίζεται επιτυχής σε  κάθε μάθημα στο οποίο ο καταρτιζόμενος σημείωσε μέσο όρο (των εξετάσεων προόδου και των τελικών εξετάσεων) τουλάχιστον 5.

 

 

H τελική βαθμολογία (T.B.) του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 70%

από το βαθμό της γραπτής τελικής εξαμηνιαίας εξέτασης και κατά 30%

από το μέσο όρο του βαθμού προόδου (B.Π.), στρογγυλοποιούμενος  προς τα άνω στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

 

Καταρτιζόμενος, ο οποίος για οποιονδήποτε λόγο δεν προσέλθει στις εξετάσεις βαθμολογείται με μονάδα. Επίσης με μονάδα (1) βαθμολογείται το γραπτό των καταρτιζομένων, οι οποίοι, είτε εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης, είτε καθ'οιονδήποτε τρόπο αντιγράφουν.

 

Ο καταρτιζόμενος δεν προσέρχεται στις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου κατάρτισης των μαθημάτων στα οποία η φοίτηση του χαρακτηρίστηκε ως ανεπαρκής. Τα μαθήματα αυτά υποχρεούται να παρακολουθήσει εκ νέου, χωρίς δικαίωμα εγγραφής του στο επόμενο εξάμηνο.

Εξετάσεις Προόδου

Σε όλα τα μαθήματα κάθε εξαμήνου κατάρτισης πραγματοποιείται μια εξέταση προόδου μεταξύ της 8ης και 10ης εβδομάδας κατάρτισης.Η συμμετοχή στην εξέταση προόδου είναι υποχρεωτική για όλους τους καταρτιζόμενους. Σε περιπτώσεις απουσίας τους για οποιοδήποτε λόγο από προγραμματισμένη εξέταση προόδου, βαθμολογούνται με μονάδα (1).
Σε περίπτωση απουσίας καταρτιζομένου από εξέταση προόδου για αποδεικνυόμενους λόγους ανωτέρας βίας, ή σοβαρής ασθένειας,  η διοίκηση του ΙΕΚ αποφασίζει για την εξέταση του καταρτιζομένου κατά τη διάρκεια επόμενης διδασκαλίας ή σε χρόνο και τόπο που ορίζεται για τον σκοπό αυτό σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή.

Τελικές Εξετάσεις

Καταρτιζόμενος, που απουσιάζει από τελική εξέταση μαθημάτων για λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας, που αποδεικνύεται από αρμόδιο Δημόσιο Φορέα, υποβάλλει αίτηση προς τη διοίκηση του ΙΕΚ μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, πάντοτε πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων του εξαμήνου. η του ΙΕΚ . H διοίκηση του ΙΕΚ απoφασίζει το χρόνο και τον τόπο για την εξέταση του καταρτιζομένου αυτού κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο χωρίς υποχρέωση επαναπαροκολούθησης  του μαθήματος ή των μαθημάτων, από την τελική εξέταση των οποίων απουσίασε και χωρίς δικαίωμα εγγραφής και φοίτησης του σε επόμενο διδακτικό εξάμηνο.:

Αποτελέσματα Επίδοσης

1. Ο καταρτιζόμενος εγγράφεται στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης, εφόσον δεν υποχρεούται σε
επαναπαρακολούθηση μαθήματος και συντρέχει μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Η τελική βαθμολογία του σε κάθε μάθημα είναι τουλάχιστον πέντε (5).
β) Υστερεί σε ένα μόνο μάθημα, και ο γενικός μέσος όρος βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.Β.) του εξαμήνου,
συμπεριλαμβανομένου και αυτού που υστέρησε, είναι τουλάχιστον επτά (7).
2. Στην ανωτέρω περίπτωση 1β, ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να επανεξεταστεί στο μάθημα, που
υστέρησε, στην εξεταστική περίοδο του εξαμηνου που παρακολουθεί εντός επτά (7) ημερών. Η
βαθμολογία της εξέτασης αυτής, είναι η νέα τελική βαθμολογία στο μάθημα.
3. Εάν η νέα βακθμολογία δεν είναι τουλάχιστον πέντε (5), ο καταρτιζόμενος δεν αποκτά δικαίωμα
εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο, αλλά δύναται να προσέρχεται για επανεξέταση σε οποιαδήποτε
εξεταστική  περίοδο, μέχρι να αποκτήσει δικαίωμα εγγραφής σε επόμενο εξάμηνο.
4. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να επαναλάβει την κατάρτιση μόνο στα
μαθήματα του εξαμήνου, στα οποία υστέρησε.

 

Αρχική        |        Ειδικότητες      |       Έντυπα         |        Νέα-Ανακοινώσεις


Back to content | Back to main menu