ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

 

 1. H επιλογή των υπoψηφίων σπουδαστών γίνεται με  ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα http://www.gsae.edu.gr/el/  με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Mάθησης και  αφορά αποκλειστικά υποψήφιους που θέλουν να εγγραφούν στο Α’ εξάμηνο κατάρτισης (ειδικοτήτων ΙΕΚ .
 2. Οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ, ΕΠΑΣ – ΕΠΑΛ του ΥΠΕΠΘ, καθώς και οι πτυχιούχοι ειδικοτήτων ΕΠΑΣ του Ο.Α.Ε.Δ ή του Ο.Τ.Ε.Κ. ή του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Απασχόλησης ή του ΟΓΕΕΚΑ –ΔΗΜΗΤΡΑ του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και οι πτυχιούχοι ειδικοτήτων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θες/νίκης, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το Α’ εξάμηνο κατάρτισης ειδικοτήτων ΙΕΚ , μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων ΕΠΑΣ επιλέξτε ως τίτλο σπουδών το ΤΕΕ.
 3. Όσοι υποψήφιοι διαθέτουν κάποιον από τους τίτλους σπουδών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε τμήματα ειδικοτήτων του Γ’ εξαμήνου, εφόσον:
  • Υπάρχει αντιστοιχία με την ειδικότητα αποφοίτησής τους και
  • η ειδικότητα αυτή λειτουργεί σε κάποιο ΙΕΚ στο οποίο έχουν πρόσβαση
 4. Οι υποψήφιοι αυτοί θα συμπληρώσουν αυτοπροσώπως αίτηση σε ένα μόνο ΙΕΚ προσκομίζοντας: αντίγραφο του πτυχίου τους, πρόσφατα δικαιολογητικά πολυτεκνίας ή τριτεκνίας και τυχόν ένσημα που να αποδεικνύουν επαγγελματική εμπειρία σχετική με την αιτούμενη ειδικότητα.
Tα κριτήρια πoυ λαμβάνονται Yπόψη για την επιλογή στα Δημόσια ΙΕΚ είναι:

  α) Ο βαθμός του τίτλου σπουδών, ο οποίος απαιτείται για την εισαγωγή στο ΙΕΚ. Τα μόρια που δίνει ο τίτλος είναι τόσα όσα ο γενικός βαθμός, με μετατροπή

  του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό. Σε περίπτωση που ο βαθμός του τίτλου σπουδών είναι εκφρασμένος σε διαφορετική από την εικοσαβάθμια κλίμακα, γίνεται  αναγωγή του σε εικοσαβάθμια κλίμακα.

   

  β) Η τεκμηριωμένη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εργασιακή εμπειρία, σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί, είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα ως εξής:

  I. Για προϋπηρεσία τριών (3) μηνών δύο (2) μόρια.

  II. Για προϋπηρεσία έξι (6) μηνών τρία (3) μόρια.

  III. Για προϋπηρεσία εννέα (9) μηνών τέσσερα (4) μόρια.

  IV. Για προϋπηρεσία δώδεκα (12) μηνών έξι (6) μόρια.

   

  γ) Η εγγύτητα της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης του υποψηφίου καταρτιζομένου με την ημερομηνία αποφοίτησης του από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ως ακολούθως:

  I. Για διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία αποφοίτησης δέκα (10) μόρια.

  II. Για διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία αποφοίτησης επτά (7) μόρια.

  III. Για διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία αποφοίτησης πέντε (5) μόρια.

  IV. Για διάστημα άνω των τριών (3) ετών από την ημερομηνία αποφοίτησης δύο (2) μόρια.

   

  δ) Η ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό Δήμου ή επίσημο έγγραφο της ένωσης Πολυτέκνων Ελλάδας, πέντε (5) μόρια.

   

  ε) Η ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό Δήμου, τρία (3) μόρια.

   

  ζ) Η ιδιότητα του προστάτη ή του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας τρία (3) μόρια.

   

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφη στο ΙΕΚ μετά την προεπιλογή των υποψηφίων είναι:

 1. Eκτυπωμένη ηλεκτρονικη αίτηση (σε τελική μορφή PDF).
 2. Aίτηση έγγραφής που χορηγείται από το ΙΕΚ  αίτηση εγγραφής
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών
 5. Πιστοποιητικό γέννησης

Επίσης εάν υπάρχουν

 1. Βεβαίωση προυπηρεσίας
 2. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης

Αρχική        |        Ειδικότητες      |       Έντυπα         |        Νέα-Ανακοινώσεις


Back to content | Back to main menu