Προτεινόμενες ειδικότητες 2013Β

Προτεινόμενες ειδικότητες για το νέο φθινοπωρινό εξάμηνο 2013Β :

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΛ. – ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΛ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΛ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΛ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΛ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΕΕ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Μπορούν να κάνουν αίτηση επιλογής για το τρίτο εξάμηνο της Ειδικότητας Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου οι παρακάτω απόφοιτοι:
1.ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΕ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΕ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2.ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΛ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ – ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΕΕ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Μπορούν να κάνουν αίτηση επιλογής για το τρίτο εξάμηνο της Ειδικότητας Φαρμάκων Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων οι παρακάτω απόφοιτοι:
1.ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΕ : ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΕ: ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ
2.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΠΑΣ –ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΕΕ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Μπορούν να κάνουν αίτηση επιλογής για το τρίτο εξάμηνο της Ειδικότητας Υπεύθυνος Υποδοχής και Φιλοξενίας οι παρακάτω απόφοιτοι:
1.ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΕ : ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΕ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2.ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΛ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
3.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
4.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΠΑΣ ΟΤΕΚ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Γνώση της Αγγλικής γλώσσας στις Ειδικότητες "Υπεύθυνος Υποδοχής και Φιλοξενίας" και "Ειδικός Αεροπορικών Υπηρεσιών"
Σχετικά με τη γνώση της αγγλικής γλώσσας, ως προϋπόθεση για εγγραφή στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) σε ειδικότητες που σχετίζονται με τον Τουρισμό ή τη Ναυτιλία, ήτοι «Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου», «Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης», «Ειδικός Αεροπορικών Εταιρειών», «Υπάλληλος Αεροδρομίου», «Επιμελητής Πτήσεων», «Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας», «Υπεύθυνος Υποδοχής και Φιλοξενίας», «Τουριστικός Συνοδός», ορίζονται τα παρακάτω αποδεικτικά τα οποία προσκομίζονται κατά την υποβολή αίτησης επιλογής’ του υποψήφιου καταρτιζόμενου στο Ι.Ε.Κ.:
α) Για την εγγραφή των καταρτιζομένων στις ανωτέρω ειδικότητες προαπαιτείται αποδεδειγμένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο First Certificate. Τούτο αποδεικνύεται από την κατοχή και προσκόμιση του ομώνυμου διπλώματος ή του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του Υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή αντίστοιχων αποδεικτικών καλής γνώσης της γλώσσας, όπως αυτά προσδιορίζονται από το Α.Σ.Ε.Π. (πχ. TOEIC, ΙELTS).
β) Για όσους εκ των υποψηφίων καταρτιζομένων για τις ανωτέρω ειδικότητες δεν διαθέτουν τα αναφερόμενα στο 1.α πιστοποιητικά:
αα) Λαμβάνεται υπόψη ο τελικός βαθμός στο μάθημα Αγγλικών της τελευταίας τάξης του Λυκείου ή Σχολής που πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15). Για τους αποφοίτους Γενικού Λυκείου ο βαθμός αναγράφεται στο Απολυτήριο. Για τους πτυχιούχους ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και Β’ κύκλου ΤΕΕ ο βαθμός αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του Διευθυντή του ΕΠΑΛ ή του ΕΠΑΣ.
ββ) Οφείλουν υποχρεωτικά να προσκομίσουν στο Ι.Ε.Κ. φοίτησής τους, πριν την έκδοση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.), ένα από τα αποδεικτικά καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, όπως προσδιορίζονται στην ανωτέρω περίπτωση α. Χωρίς την προσκόμιση του παραπάνω αποδεικτικού δεν εκδίδεται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).

Οι αιτήσεις των υποψήφιων σπουδαστών για εγγραφές στα ανωτέρω τμήματα , θα γίνει με χρονοδιάγραμμα και κατόπιν εγκρίσεως των ειδικοτήτων από την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης :Αρχική        |        Ειδικότητες      |       Έντυπα         |        Νέα-Ανακοινώσεις


Back to content | Back to main menu